top of page

Algemene voorwaarden
Mijn gegevens;
I’M Bio Energetic 

Marktstraat 39
8620 Nieuwpoort
Tel; 058 23 99 25


Leveringsvoorwaarden;
Wij leveren uitsluitend in België aan particulieren, professionele kapsalons, schoonheidssalons en natuurvoedingswinkels.
Wij zijn niet aansprakelijk bij evt. vertragingen van de leveringen door de pakketdienst.
Het product moet binnen de 30 dagen bij de klant liggen, vertraging of niet. Gebeurt dit niet dan kan de bestelling geannuleerd worden.


Prijzen;
De prijzen zijn exclusief btw.

Betalingen;
Er kan met Bancontact of Paypal  betaald worden.
Prijzen zijn inclusief btw
Verzendingskosten 
 worden altijd aangerekend bij alle bestellingen tenzij je kiest voor jouw bestelling op te halen bij Biokapsalon Attisch.

Wettelijke garantie;
Het product moet in goede staat zijn en werken. Als dit niet het geval is, heb je recht op vervanging.

Herroepingsrecht;
Bij aankoop kan de klant zich 14 dagen na levering bedenken zonder daarvoor een reden op te geven. Het volstaat dat hij/zij dit binnen de termijn schriftelijk of via mail laat weten. Zodra het product terug gekregen is moeten wij de totale kost terugbetalen. Verzendingskosten zijn voor de klant. Het product moet ongebruikt en in de originele verpakking zijn anders geldt dit herroepingsrecht niet.

Privacybeleid I'M Bio Energetic

Over ons privacybeleid

I'M Bio Energetic geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van I'M Bio Energetic. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/12/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van www.wix.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. I’M Bio Energetic heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. I’M Bio Energetic is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. I’M Bio Energetic maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting

www.wix.com

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van www.wix.com. Wix verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wix heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wix is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

www.wix.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van www.wix.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. www.wix.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Paypal en Bancontact 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal en Bancontact. Paypal en Bancontact verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal en Bancontact hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Paypal en Bancontact bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen

is toegestaan.

Beoordelingen

www.wix.com

Wij verzamelen reviews via het platform van www.wix.com. Als u een review achterlaat via Wix dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Wix deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Wix publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kunnen wij (I’M Bio Energetic) contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Wix. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Wix heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

 

Verzenden en logistiek

Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevensalleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers

inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Voor bestellingen die geleverd worden in België rekenen we  9 euro verzendkosten aan.

Voor bestellingen die geleverd worden in Frankrijk of Nederland rekenen we  21 euro verzendkosten aan.

Facturatie en boekhouden

www.wix.com

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

www.wix.com. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden

beschermd verzonden en opgeslagen. Wix is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens

vertrouwelijk behandelen. Wix gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan

hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking/Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan I'M Bio Energetic op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. 

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van I'M Bio Energetic. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking

staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

bottom of page